Inleiding

“In combat you don`t rise to the occasion. You sink to the level of your training. “

Quote: Dave Grossman in On combat, The psychology and physiology of deadly conflict in war and in peace.

Dit is een bekend gezegde bij de elite eenheid Navy Seals van de Verenigde Staten. Wat maakt deze elite eenheden zo effectief tijdens extreme stress? Juist, hun `level of training` is zo hoog dat zij ook in gevechtssituaties vrijwel altijd beter presteren dan hun tegenstanders. Zij zijn door rigoureuze training geprogrammeerd om te overleven en te functioneren in de meest extreme omstandigheden.

Navy Seals tijdens training

 

Uiteraard is de combat op een SEH niet te vergelijken met een geheime Navy Seal missie in Afghanistan, maar de analogie is dat een SEH-arts en multidisciplinair SEH-team effectief moeten kunnen functioneren onder extreme druk in diverse omstandigheden. Een multitraumaopvang van een instabiele patiënt is zo’n voorbeeld en de sleutel tot succes is training.

 

Wij zijn het aan onze patiënten verplicht om te trainen. Hun leven hangt ervan af.

Dit is de eerste aflevering van een serie over Simulation based Immersive Medical training (SIM) op het gebied van Spoedeisende Geneeskunde en trauma. In de komende weken worden verschillende onderwerpen behandeld.

 

Oorsprong en geschiedenis van medische simulatie

Een van de definities van (medische) simulatie is: de imitatie van een echte situatie, technische handeling of proces om vaardigheden, probleemoplossing en inschatting van een situatie te oefenen.

`de machine` obstetrie simulator uit de 18e eeuw van de verloskundige madame du Coudray

Medische simulatie is al heel oud. De eerste geschreven rapporten van met name obstetrische simulatie gaan terug tot de 9e eeuw.[1] Beroemd is de obstetrische simulator van madame du Coudray. Zij reisde in de 18e eeuw door Frankrijk om vroedvrouwen te trainen met haar anatomisch zeer correcte simulator die bekend stond als `de machine`. Dankzij haar werk zijn duizenden vroedvrouwen getraind en is kennis over obstetrie nationaal verbeterd, dankzij simulatie.

De eerste moderne medische simulators ontstaan vanaf de jaren 60 in de Verenigde Staten waar voor het eerst een computergestuurde manikin worden ingezet voor het trainen van cardiologen in opleiding. Deze Harvey simulator gaf long en hartgeluiden weer om auscultatie te leren.[2,3]

 

De Harvey simulator uit de jaren 60

 

In de jaren 80 worden in Stanford in de Verenigde Staten de eerste team safety simulatie trainingen ontwikkeld door anesthesiologen. Zij benadrukken het belang van briefing en communicatie en trainen voor het eerst in een echte operatiekamer met een manikin.[4]

schematische weergave van een van de eerste simulatoren die deelnemers in een realistische omgeving laat trainen

 

Na de uitkomst van het rapport to Err is human eind jaren 90 neemt het besef toe dat patiëntveiligheid met name te maken heeft goede communicatie en afspraken.[5] Crew Resource Management (CRM) uit de luchtvaart wordt geïntroduceerd om communicatie veiliger en simpeler te maken tijdens momenten van stress in de zorg.

Een van de belangrijkste manieren om dit te onderwijzen en te trainen is middels medische simulatie. In de Verenigde Staten wordt het belang van medische simulatie in de opleiding van Spoedeisende Geneeskunde steeds meer gerealiseerd. Binstadt et al laten zien dat de introductie van een simulatie curriculum in de opleiding Spoedeisende Geneeskunde mogelijk en misschien wel noodzakelijk is.[6] In het nieuwe curriculum voor de opleiding in Nederland zal ook meer nadruk gelegd worden op het belang van simulatie in de opleiding om met name higher level skills te trainen.

 

Show me the evidence

Van trainen word je beter. Het laat zich raden dat medische simulatie dan ook de vaardigheden van artsen en medische teams verbetert. Dit is in de loop van de decennia dan ook aangetoond in honderden series en case reports. Simulation in healthcare education: A best evidence practical guide geeft inzicht in deze literatuur en biedt tegelijk een handige gids over het opzetten van simulatie.

De echte uitdaging ligt in het aantonen van daadwerkelijke verbetering in de patiëntenzorg. Om dit te bewerkstelligen is een uitgebreid onderzoeksprogramma nodig dat een groep deelnemers als het ware volgt op verschillende niveaus. Deze tak van onderzoek heet translational research.[7] Hierbij wordt eerst in het simlab (T1 niveau) gekeken naar het aanleren van een vaardigheid. Vervolgens wordt gekeken naar het toepassen van de aangeleerde vaardigheid in de praktijk (T2). Uiteindelijk wordt gekeken wat de impact is van het T2 onderzoek op de gezondheid van de patiënt en de volksgezondheid (T3).

Translational research in SIM

T1 het aanleren van een vaardigheid

T2 het toepassen van de aangeleerde vaardigheid in de praktijk

T3 wat de impact op de gezondheid van de patiënt en de volksgezondheid

Een voorbeeld is het onderzoeksprogramma van Barsuk et al. die een dergelijk onderzoeksprogramma opzetten voor het inbrengen van een centrale lijn.[8,9,10] Zij konden dankzij translational research uiteindelijk aantonen dat het trainen van artsen in een simlab op het inbrengen van een centrale lijn leidt tot 85% vermindering van het aantal lijninfecties en een significante kostenbesparing. Het aantonen van het effect van (trauma) teamtraining op bijvoorbeeld het overleven van een bepaalde categorie trauma patiënten (T3 niveau) is nagenoeg ondoenlijk, omdat het van teveel factoren afhankelijk is. Onderzoek in teamverband op T1 en T2 niveau is wel mogelijk en moet ook meer uitgevoerd worden.

 

Sta op en SIM!

SIM is leuk. SIM is leerzaam. SIM vergroot het teamgevoel. SIM verbetert je kennis en inzicht. SIM is de beste manier om inzicht te geven in denkramen van deelnemers en deze kunnen zonodig worden aangepast. In de komende weken willen wij ons enthousiasme voor SIM onderwijs `Harvard style` overbrengen.

Welkom in de wereld van SIM!

 

Referenties:

  1. https://www.researchgate.net/publication/5533380_Simulation_in_Obsterics_and_Gynecology
  2. Gordon MS Am J Cardiol. 1974 Sep;34(3):350-5.Cardiology patient simulator. Development of an animated manikin to teach cardiovascular disease.
  3. Training and simulation for patient safety Rajesh Aggarwal
  4. Gaba D, DeAnda A. 1988 Sep;69(3):387-94.A comprehensive anesthesia simulation environment: re-creating the operating room for research and training.
  5. http://www.nationalacademies.org/hmd/~/media/Files/Report%20Files/1999/To-Err-is-Human/To%20Err%20is%20Human%201999%20%20report%20brief.pdf
  6. Binstadt et al. Annals of emergency medicine vol 49 issue 4. A Comprehensive Medical Simulation Education Curriculum for Emergency Medicine Residents
  7. William C. McGaghie et al. Evaluating the impact of simulation on translational patient outcomes. Simul healthc: 2011 August
  8. Barsuk JH et al. Use of simulation-based mastery learning to improve the quality of central venous catheter placement in a medical intensive care unit. Hosp.Med 4:397-403
  9. Barsuk et.al Simulation-based mastery learning reduces complications during central venous catheter insertionin a medical intensive care unit. care Med 2009;37(10):2697-2701
  10. Baruk JH et al. Use of simulation-basededucation to reduce catheter-related bloodstream infections. Arch Intern Medicine 2009169(15): 1420-1423

 

 

Auteur: Pieter Noë, SEH-arts KNMG

 

Reviewer: Cara Jager, SEH-arts KNMG

 

 

Pin It on Pinterest

Share This