Auteur: Joris Datema, AIOS SEH

 

Reviewers:

Andre Wieringa, Ziekenhuisapotheker en Klinisch Farmacoloog

Martine Zwols, SEH-arts KNMG

 

Pin It on Pinterest

Share This